CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
7-Star Mr.LikeStock | 7 จุด เลือกหุ้นดี |

เครื่องมือ ดูงบการเงินย้อนหลัง (หลายไตรมาส)

Note : สูตรในการคำนวณ Ratio แบบรายไตรมาส คำนวณข้อมูล 3 เดือนแล้วปรับเต็มปี (แตกต่างกับแบบทั่วไปที่ใช้ 12 เดือนย้อนหลัง)
อยู่ในช่วงทดสอบ (Beta) มีข้อมูลแค่บางหุ้นเท่านั้น และหุ้นด้านการเงินไม่สามารถใช้ได้
* Disclaimer : ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่รับรองความถูกต้อง โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!

CPALL : ลักษณะธุรกิจ

     ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"
กลุ่มอุตสาหกรรม  : SERVICE
หมวดอุตสาหกรรม : COMM
Link  :   SET.or.th     สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน     บทวิเคราะห์     กราฟ Technical

รายได้จากการขาย/การให้บริการ : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 9.9% 12.7% 8.8% 6.1% 0.5% 9.2% -% ...
กำไรขั้นต้น : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 13.1% 12.9% 10.2% 5.7% 2.2% 9.6% -% ...
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 21.2% 26.3% 20.8% 4.3% 8.4% 16.7% -% ...
EBITDA : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 8.5% 16.5% 10.6% 4.5% 5.3% 10.4% -% ...
รวมสินทรัพย์ : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 5.0% 8.1% 4.0% 4.1% 2.0% 5.4% -% ...
รวมหนี้สิน : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 3.6% 6.6% -5.4% -1.8% 1.2% -0.3% -% ...
กำไร (ขาดทุน) สะสม : CPALL
YoY-4 YoY-3 YoY-2 YoY-1 YoY QoQ Avg. 3Y Avg. 5Y Grade
-% 26.6% 33.5% 29.5% 24.1% 10.6% 29.0% -% ...


7-Star Mr.LikeStock | 7 Ratio คัดหุ้นเด่น |


อัตรากำไรขั้นต้น (%) : CPALL
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) : CPALL
อัตรากำไรสุทธิ (%) : CPALL
ROE : CPALL
ROA : CPALL
D/E : CPALL
วงจรเงินสด (วัน) : CPALL
สรุป Margin : CPALL

<< COTTO

CPF >>